تعرفه شارژ

عنوان از مبلغ تا مبلغ قیمت پایه
شارژ از 1 الی 100 هزار تومان 1 1,000,000 118
شارژ از 100 هزار تومان الی 400 هزار تومان 1,000,001 4,000,000 115
شارژ از 400 هزار تومان الی یک میلیون تومان 4,000,001 10,000,000 113
شارژ از یک میلیون تومان الی دو میلیون و پانصد هزار تومان 10,000,001 25,000,000 110
شارژ از دو میلیون تومان الی پنج میلیون و پانصد هزار تومان 25,000,001 55,000,000 108
شارژ از پنج میلیون و پانصدهزار تومان الی نود میلیون تومان 55,000,001 990,000,000 105